Úvodní stránka - Hrackyprodeti.cz 

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti TOP NÁKUP s. r. o.

E-mail: obchod@topnakup.cz
tel.: +420 484 840 755

1. ÚVOD
Na těchto internetových stránkách je společností TOP NÁKUP s. r. o. provozován internetový obchod se spotřebním zbožím. Společnost TOP NÁKUP s. r. o. je oprávněna provozovat maloobchod mimo řádné provozovny na základě živnostenského listu t.j. 06/ŽÚ/8627/03/P/RO vydaného v Liberci dne 17. 9. 2003 Magistrátem města Liberec, odbor obecní živnostenský úřad, evidenční číslo: 350506-42526-00.


2. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN

2.1. Prodávající
Prodávající: TOP NÁKUP s.r.o.
IČ: 254 76 734
se sídlem Liberec 7, Dr. M. Horákové 185/66, PSČ 460 06
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C., vl. 19898

2.2. Kupující

2.2.1. Kupujícím je ten právní subjekt, který se zaregistroval jako uživatel na těchto stránkách, tedy vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení nebo název obchodní firmy, bydliště nebo sídlo firmy, telefonní čísla, E-mail, IČ, DIČ, místo doručení zboží,...) a učinil závaznou objednávku, kterou následně potvrdil v souladu s podmínkami uzavření kupní smlouvy. Uživatel dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování osobních údajů pro níže uvedené účely. Uživatel je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených v objednávce.


2.2.2. Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Prodávající si vyhrazuje právo informovat uživatele o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod. s využitím výše zmiňovaných osobních údajů.

2.2.3. Uživatel souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn poskytnout jeho osobní údaje třetí osobě, tj, zejména dodavatelům zboží objednaného uživatelem a souhlasí též s tím, že některé zboží mu bude dodáno přímo tímto subjektem. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě nikomu jinému vyjma shora uvedeným dodavatelům, s výjimkou případě, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.

2.2.4. Registrací údajů v systému poskytuje uživatel souhlas s časově neomezeným zpracováním svých osobních údajů poskytnutých k výše uvedeným účelem. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán.


3. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Předmět koupě
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, ceny apod. v objednávce kupujícího. Informace o produktech uvedené na internetových stránkách mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

3.2. Závazek prodávajícího
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávce.

3.3. Závazek kupujícího
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.


4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Uzavření kupní smlouvy

4.1.1. Při objednávání zboží prostřednictvím internetu tvoří zákazník svou objednávku několika po sobě jdoucími kroky. Zákazníkovi je umožněno pohybovat se mezi jednotlivými kroky, tj. vracet se do úvodního/předchozího kroku a opravovat přidané chyby s tím, že dříve zadané údaje zůstanou zachovány. Objednávka odeslaná uživatelem představuje návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána na obchod@topnakup.cz Jestliže konec této lhůty připadne na dny pracovního volna nebo svátky, prodlužuje se lhůta pro přijetí návrhu do 11.00 hodin nejbližšího pracovního dne následujícím po takovém volnu nebo svátku. Kupní smlouva je uzavřena odesláním potvrzení objednávky kupujícímu ze strany prodávajícího e-mailem. Kupní smlouva je prodávajícím archivována a je přístupná u prodávajícího na základě předchozího požadavku kupujícího, provedeného telefonicky, elektronickou poštou či doporučeným dopisem. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavírána v jazyce českém. Kupující vždy s každou doručenou zásilkou obdrží v listinné podobě fakturu (daňový doklad) na odesláne zboží.

4.1.2. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží nebo náklady prodávajícího na opatření zboží. Prodávající je povinen o těchto skutečnostech neprodleně kupujícího informovat a pokud možno mu nabídnout srovnatelný náhradní výrobek.

4.2. Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení v místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání
a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

4.3. Úložní doba, částečné plnění
Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději sedm dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě.

4.4. Doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou.


5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena předmětu koupě
Kupní cenou objednaného zboží je cena uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato cena již obsahuje DPH. Kupní cena musí být uhrazena kupujícím nejpozději při převzetí zboží. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

5.2. Náhrada nákladů spojených s dodáním zboží
Kupující je dále povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží v paušální výši dle výše poštovného uvedeného v nákupním košíku.

5.3. Ostatní náklady
Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím internetové aplikace těchto stránek, především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.


6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Prodávající
Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím v úložní době (viz čl. 4.3.) těchto podmínek. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

6.2. Kupující

6.2.1. Kupující je v souladu s ustanovením § 53 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn ve lhůtě do 14 dnů od převzetí předmětu koupě odstoupit od kupní smlouvy. Pro platné odstoupení od smlouvy je zapotřebí v této lhůtě splnit následující podmínky:

a) Písemně sdělit prodávajícímu skutečnost odstoupení od smlouvy adresovaným prodávajícímu na adresu TOP NÁKUP s. r. o., Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec 7, např. prostřednictvím tohoto textu: „Odstupuji tímto od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetu na základě mé objednávky ze dne ........... potvrzené mnou dne ............... a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží poštovní poukázkou na mou adresu nebo na účet číslo:…………………. Datum a podpis.“ - V textu odstoupení od smlouvy musí být uvedena identifikace kupujícího a zboží, kterého se odstoupení týká, a dále údaj o tom, kam má být vrácena kupní cena (v případě bezhotovostní platby číslo účtu kupujícího nebo adresa pro zaslání peněžní poukázky).

b) Doručit zboží na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím přijato. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodání zboží za podmínek uvedených v ust. § 53 odst. 7 občan. zák., tedy:


  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

  • dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

  • na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem, apod.

  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

6.2.2. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze kupujícímu vráceny jím určeným způsobem, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Dodavatel má v tomto případě právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V opačném případě, tedy při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude možno akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět.


7. ZÁRUKA A REKLAMACE VAD PŘEDMĚTU KOUPĚ

7.1. Záruční doba
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena záručním listem doba delší. V případě záruky poskytnuté záručním listem odpovídá prodávající kupujícímu za vady předmětu koupě pouze v rozsahu vymezeném v záručním listě. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a
řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

7.2. Oznámení vady
Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným spolu s reklamovaným zbožím do sídla prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží.

7.3. Nároky z odpovědnosti za vady
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, jen pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

7.4 Uplatnění reklamace
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však u zboží přiložen seznam autorizovaných servisů určených k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v tomto servisu.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak práva zaniknou.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí českým právním řádem, zejm. zák. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů

8.2. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinností od 1. 1. 2006.


9. SCHVÁLENÍ VOP ZE STRANY KUPUJÍCÍHO
V okamžiku, kdy kupující na těchto stránkách klikne na odkaz "DOKONČIT OBJEDNÁVKU" umístěný pod formulářem objednávky, má se za to, že ze strany kupujícího byly tyto Všeobecné smluvní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

Košík je zatím prázdný, příjemný nákup!
Zobrazit nákupní košík